Projekt AST Otwarta

Projekt AST OTWARTA powstał w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 „Uczelnia dostępna III” uzyskał pozytywną ocenę i będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2023 r.

Wartość projektu ogółem wynosi: 931.816,94 zł, w tym 903.862,43 zł stanowi dofinansowanie.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa dostępności AST dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym dla studentów_ek i pracowników_c z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności. Wszystkie ww. działania pozwolą na likwidowanie barier i poprawę dostępu dla osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt AST OTWARTA jest nowatorskim i unikalnym projektem dającym szanse na przełamania stereotypów i zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami na skalę nie tylko polskich uczelni artystycznych, ale szeroko rozumianego teatru. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań, które są odpowiedzią na konkretne braki środowiska wyższego szkolnictwa artystycznego i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Rezultatem jest szeroki plan działania pozwalający na przezwyciężenie trudności w postrzeganiu i myśleniu o osobach z niepełnosprawnościami i ich miejscu w dostępnej uczelni teatralnej, a co za tym idzie w teatrze. Realizacja projektu pozwoli na kompleksowe i trwałe wypracowanie rozwiązań umożliwiających budowanie strategii działania AST w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które ze względu na swoją kondycję psychofizyczną nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia i korzystać z oferty Uczelni.AKTUALNOŚCI

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami | kontakt
AST OTWARTA | szkolenia dla osób zatrudnionych w AST – Akademia Sztuk Teatralnych | 03.03.2022
Specjalista_ka ds. technologii wspierających i dostępności cyfrowej | 03.02.2022
Tomasz Wesołowski Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami | 03.12.2021
AST OTWARTA – dzięki środkom z NCBR | 03.12.2021