Sprawy socjalne

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY ZE ŚRODKÓW ZFŚS AST I DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU W 2024 ROKU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2024 r. obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

  • Obowiązuje nowy wzór wniosku – WNIOSEK ZBIORCZY dotyczący wszystkich świadczeń w danym roku. Osobny wniosek pracownicy będą składać na początku roku kalendarzowego tylko na zimowisko dla dzieci.
  • Wszelkie świadczenia wypłacane będą wyłącznie na podstawie wniosku zbiorczego, w tym upominki (lub ich równowartość) dla dzieci pracowników z okazji dnia dziecka czy Mikołaja.
  • Wniosek należy złożyć do dnia 24 MAJA br.
  • W przypadku zmiany sytuacji życiowej aktualizację wniosku można złożyć przez cały rok.
  • Wypłata dofinansowania wypoczynku (tzw. gruszy) będzie realizowana do dnia 10 LIPCA bez względu na termin czy długość urlopu wypoczynkowego.
  • Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Socjalną.
  • Od dnia 1 maja 2024 r. podniesione zostały progi przychodów dla wszystkich typów świadczeń. Wysokość dofinansowania wypoczynku na rok 2024 w załączniku. Uwaga: przypominamy, że zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AST podstawę przyznania dofinansowania stanowi średni miesięczny przychód brutto za rok poprzedni (zgodny z zeznaniem podatkowym) przypadający na osobę w rodzinie (obliczony w oparciu o  przychody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
  • Ewentualne faktury za zorganizowany wypoczynek dzieci można przesyłać lub składać do końca czerwca. Więcej na ten temat poniżej.
  • Pracownicy mają możliwość wnioskowania o tak zwaną „pomoc świąteczną”, ale jej ewentualne przyznanie (wyłącznie dla niższych grup przychodów) będzie zależało od sytuacji finansowej Funduszu i decyzji Komisji Socjalnej.

Wnioski o świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmują:

– w Krakowie p. Małgorzata Nowak-Fecica
tel. 12 362 71 24, e-mail: malgorzata.nowak-fecica@ast.krakow.pl

– we Wrocławiu p. Joanna Moroz
tel. 71 358 34 13, e-mail: joanna.moroz@ast.wroc.pl

– w Bytomiu p. Agnieszka Osman-Tura
tel. 32 701 09 14, e-mail: agnieszka.osman-tura@ast.bytom.pl


Komisja socjalna

Kraków
dr hab. Olga Katafiasz – przewodnicząca
dr hab. Zbigniew Grygielski
Iwona Kołodziejczyk
Jolanta Kubasiewicz
Anna Wawro – przedstawicielka NSZZ Solidarność

Filia w Bytomiu
Agnieszka Osman-Tura

Filia we Wrocławiu
Michał Kozłowski
dr hab. Agata Kucińska
dr hab. Jolanta Zalewska