Deklaracja dostępności

WSTĘP

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie: http://www.ast.krakow.pl/

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI STRONY

Daty publikacji strony internetowej: 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności i włączeń wymienionych poniżej:

 • wprowadzane na bieżąco materiały graficzne zawierają pełny opis alternatywny, 
 • pojedyncze materiały graficzne (zdjęcia) nie mają dokładnych opisów, 
 • na stronie znajdują się pojedyncze skany dokumentów, które nie są rozczytywane przez programy wspomagające osoby z niepełnosprawnościami, 
 • pojedyncze graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt, 
 • część materiałów wideo nie zawiera napisów dla niedosłyszących, niesłyszących i g/Głuchych, 
 • wszystkie nowe filmy dodawane na stronie mają napisy, do filmów sprzed 23.09.2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2023 r. 
 • materiały wideo nie zawierają audiodeskrypcji, 
 • wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności są materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, pliki wytworzone przez inne podmioty niż Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie niedostępne ze względu na brak dostępu do danych źródłowych oraz nieaktualne treści archiwalne. 

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości tekstu w opublikowanych artykułach. 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
Brak dostępności tłumacza języka migowego. 

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zrealizowała projekt AST OTWARTA, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego jednym z zakładanych rezultatów było znaczne poprawienie dostępności strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 
Oświadczenie zaktualizowano dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uczelni.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Kaleta, adres poczty elektronicznej: magdalena.kaleta@ast.krakow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 362 71 11.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY POWIADOMIENIA O BRAKU DOSTĘPNOŚCI

Każdy ma prawo:

 • zgłosić problem związany z dostępnością strony,
 • zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zażądać informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi lub o który jej element,
 • wskazanie sposobu kontaktu,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w ten sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Budynek w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 – zabytkowy, częściowo dostępny:
  • bezprogowe wejście do budynku, 
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami, 
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, 
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, 
  • ciężkie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) mogą sprawiać problemy osobom z niepełnosprawnością ruchową, brak oznaczeń kontrastowych na drzwiach wejściowych, 
  • w budynku naprzeciwko wejścia znajduje się plan tyflograficzny, 
  • w budynku znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, 
  • winda osobowa z poziomu minus jeden do drugiego piętra, dostępna dla osób poruszających się na wózkach, z przyciskami umieszczonymi w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku, z komunikatami głosowymi informującymi o przystankach, 
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione, 
  • utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do następujących pomieszczeń: 
   • na pierwszym piętrze: kadry, kancelaria, sala senacka, gabinety rektora, prorektora, kanclerza, sala 230, 
   • na drugim piętrze: BHP, radca prawny, dział nauki i rozwoju naukowego, dział finansowo-księgowy, kasa, sala 324, 
   • do wszystkich pomieszczeń na trzecim piętrze: sala 404, sala 405, studio nagrań, pokoje gościnne, pracownia krawiecka, magazyny kostiumów i rekwizytów, 
   • w budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna do spotkań face to face oraz stanowiskowa, recepcyjna pętla indukcyjna na portierni, 
   • dla osób poruszających się na wózkach możliwy dojazd windą z poziomu parteru na poziom minus jeden na widownię Sceny im. St. Wyspiańskiego, wjazd na widownię za pomocą platformy schodowej, 
   • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze, brak dzwonka przyzywowego, 
   • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Szczegółowych informacji dotyczących możliwości dotarcia osoby poruszającej się na wózku do konkretnych pomieszczeń w budynku udzieli pracownik kancelarii, tel.: 12 422 81 96. 
    Pracownicy Uczelni pomogą dostać się w miejsca, do których dostęp jest utrudniony. 
    Widzowie mogą kontaktować się z Teatrem AST: 12 430 15 92 lub bezpośrednio przed spektaklem z obsługą widowni.

    Dojazd do budynku
    • z Dworca Głównego – z przystanku „Teatr Słowackiego” tramwajem numer 72, przystanek docelowy „Filharmonia”; tramwajem numer 20 oraz autobusami linii 152, 502, przystanek docelowy UJ/AST, 
    • z Portu Lotniczego Balice – autobusem linii 300 do przystanku „Muzeum Narodowe”, gdzie koniczna jest przesiadka na tramwaj 20, przystanek docelowy „UJ/AST” lub na tramwaj nr 1, przestanek docelowy „Filharmonia”. 
    • wszystkie autobusy w Krakowie są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością, mają niskie podłogi i powiadomienia głosowe, tramwaje częściowo są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. 
 1. Budynek w Krakowie przy ul. Warszawskiej 5 – w dużym stopniu dostępny:
  • bezprogowe wejście do budynku, 
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami, 
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, 
  • w budynku po prawej stronie od wejścia znajduje się plan tyflograficzny, 
  • w budynku znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, 
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, 
  • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze, brak dzwonka przyzywowego, 
  • winda osobowa z poziomu minus jeden do piątego piętra, 
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione, 
  • w budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna do spotkań face to face oraz stanowiskowa, recepcyjna pętla indukcyjna na portierni, 
  • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności budynku można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 12 422 95 82. 
    
   Dojazd do budynku 
   • z Dworca Głównego – oddalony o 120 m od budynku przy ul. Warszawskiej 5 –spacerem, 
   • z Portu Lotniczego Balice – połączeniem Szybkich Kolei Aglomeracyjnych (SKA) do Dworca Głównego, 
    lub 
    autobusem linii 300 do przystanku „Muzeum Narodowe”, gdzie konieczna jest przesiadka na tramwaj 20 – przystanek docelowy „Teatr Słowackiego”, przejść na przystanek linii 3 – przystanek docelowy „Dworzec Główny Zachód”, a następnie spacerem ok. 120 m, 
   • wszystkie autobusy w Krakowie są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością, mają niskie podłogi i powiadomienia głosowe, tramwaje częściowo są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.
 1. Budynek we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59 – w dużym stopniu dostępny:
  • wjazd do budynku od strony ul. Braniborskiej, wejście do budynku wejściem głównym znajdującym się na podwyższeniu za pomocą dźwigu  przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami, 
  • opcjonalnie: wjazd autem do garażu podziemnego i windą osobową na poszczególne kondygnacje,
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami, 
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, 
  • w budynku po prawej stronie od wejścia od strony ul. Braniborskiej znajduje się plan tyflograficzny, 
  • w budynku znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, 
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione, na wyposażeniu Uczelni znajduje się mobilna pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących na zaplecze sceny i do sal zajęć praktycznych 125 i 123, znajdujących się na pierwszym piętrze, osoby poruszające się na wózkach nie będą mogły dotrzeć do następujących pomieszczeń biurowych: 053 (kierownik techniczny), 054 (zaopatrzenie), 055 (kierownik gospodarczy i specjalista BHP), 056 (informatyk i archiwista) oraz 057 (pomieszczenie akustyków), 
  • pętla indukcyjna na Dużej Scenie, przenośna pętla indukcyjna do spotkań face to face, stanowiskowa, recepcyjna pętla indukcyjna w kasie, 
  • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, 
  • wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach na Scenie im. Tadeusza Różewicza, możliwość wydzielenia miejsc na Scenie Studio i Scenie Czarnej po wcześniejszym uprzedzeniu obsługi widowni, 
  • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze, 
  • trzy miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami – dwa na zewnątrz budynku i jedno na poziomie minus jeden parkingu podziemnego. Szczegółowych informacji dotyczących możliwości dotarcia osoby poruszającej się na wózku do konkretnych pomieszczeń w budynku udzieli pracownik sekretariatu, tel.: 71 358 34 01. 
  • Pracownicy Uczelni pomogą dostać się w miejsca, do których dostęp jest utrudniony. 
  • Widzowie mogą kontaktować się z Teatrem AST: 71 358 34 06 lub bezpośrednio przed spektaklem z obsługą widowni. 
    
   Dojazd do budynku 
   • z dworca głównego PKP – tramwajem linii 32 lub 31, wszystkie tramwaje na tych liniach są niskopodłogowe, 
   • z przystanku Dworzec Autobusowy – wyjście z dworca od ul. Suchej, 
    przystanek docelowy Plac Strzegomski (Muzeum Współczesne) albo: autobusem  numer 106 lub 148 z ulicy Dworcowej (wyjście z Dworca w stronę ul. Piłsudskiego), przystanek docelowy Smolecka. Jest tam dogodny dla wózków zjazd z wału, na którym znajduje się przystanek. Autobusy na tej trasie są niskopodłogowe, 
   • z lotniska: autobusem numer 106 z Lotniska, przystanek autobusowy znajduje się naprzeciwko terminala. Autobus przystosowany jest do przewozu osób z niepełnosprawnością. Na przystanku autobusowym znajduje się panel przywoławczy, dzięki któremu pasażer może wezwać pomoc. Przystanek docelowy Smolecka. Jest tam dogodny dla wózków zjazd z wału, na którym znajduje się przystanek.
 1. Budynek w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 24a – w dużym stopniu dostępny:
  • bezprogowe wejście do budynku, 
  • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami, 
  • nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, 
  • w budynku na półpiętrze przy windzie znajduje się plan tyflograficzny, 
  • w budynku znajdują się tabliczki informacyjne z  oznaczeniami w alfabecie Braille’a, 
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami  
  • winda osobowa z poziomu parteru do czwartego piętra, 
  • poruszanie się po korytarzach w większości nieutrudnione, 
  • utrudniony dostęp do sali 305 z powodu schodów, 
  • toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na pierwszym piętrze, 
  • w budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna do spotkań face to face, stanowiskowa, recepcyjna pętla indukcyjna w Dziekanacie, 
  • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. 
   Szczegółowych informacji dotyczących możliwości dotarcia osoby poruszającej się na wózku do konkretnych pomieszczeń w budynku udzieli pracownik sekretariatu, tel.: 32 701 09 11. 
   Pracownicy Uczelni pomogą dostać się w miejsca, do których dostęp jest utrudniony. 
    
   Dojazd do budynku 
   • z dworca autobusowego lub kolejowego (są położone obok siebie) należy udać się w kierunku głównej ulicy Dworcowej, która znajduje się po drugiej stronie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po przejściu całej ulicy Dworcowej, należy kierować się w kierunku ul. Piekarskiej, która znajduje się po lewej stronie od Centrum Handlowego Agora. Następnie na skrzyżowaniu z ul. Piekarską, za Wydziałem Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, trzeba skręcić w prawo w ulicę Piłsudskiego. Budynek przy ul. Piłsudskiego 24a znajduje się po prawej stronie ulicy w odległości 70 metrów od skrzyżowania. Długość trasy: jeden kilometr sto metrów.