Wyjazdy studentów (SM)

K O M U N I K A T

W dniach 13-15 marca 2018 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Poniżej zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019.

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 30 marca br. (włącznie) złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu ERASMUS+.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

[16 marca 2018 r.]


K O M U N I K A T

Codarts Rotterdam w roku akademickim 2018-2019 nie przewiduje miejsc dla studentów zagranicznych (Erasmus+ i inne programy).

[1 marca 2018 r.]


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 2 marca 2018 r. mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdziecie Państwo wykaz uczelni partnerskich (zakładka „uczelnie partnerskie”) oraz relacje byłych stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych PWST (zakładka „upowszechnianie rezultatów”).

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@ast.krakow.pl mija 2 marca 2018 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – pokój 219 kancelaria Uczelni p. M. Kaleta, Wrocław – pokój nr 130 p. A. Wodzisławska, Bytom – dziekanat p. B. Iglińska.

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+Wyniki naboru na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

W dniu 16 marca 2017 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Lista rankingowa studentów nominowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Lp.  Imię i nazwisko Wydział

1. Grzegorz Kaczor WL

2. Wioletta Anna Kopańska WA Wrocław

3. Julia Lewandowska WTT

4. Anna Monika Wolszczak WL

oraz lista rezerwowa:

Lp. Imię i nazwisko  Wydział

1. Szymon Marek Michalewicz-Sowa WTT

2. Anna Aleksandra Obszańska WTT

Uwaga:

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych Uczelni środków na działania w ramach Programu ERASMUS+.

Stypendystą Programu ERASMUS+ może zostać student, który terminowo wywiązał się ze wszystkich powinności wobec Uczelni  w semestrze poprzedzającym planowany wyjazd.Na studia w ramach Protgramu Erasmus+ wyjechać mogą studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów - legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

APLIKACJA NA POZIOMIE PWST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku (wraz z załącznikiem) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@pwst.krakow.pl mija 10 marca 2017 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – rektorat, Wrocław - sekretariat, Bytom – dziekanat p. W. Kosno.


Przed wyjazdem we własnym zakresie należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Przydatne informacje >>

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek


Każdy uczestnik Programu Erasmus+ mający polskie obywatelstwo jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod adresem >> www.odyseusz.msz.gov.pl.

Dzięki Odyseuszowi MSZ będzie w stanie skontaktować się z Tobą w momencie pojawienia się za granicą sytuacji nadzwyczajnych. Uzyskasz również potrzebne informacje oraz pomoc.

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.


Podróżuj bezpieczniej z aplikacją iPolak, w której znajdziesz:

 • opisy krajów świata
 • dane teleadresowe polskich placówek za granicą wraz z mechanizmem wyznaczania trasy na mapie do wybranej placówki
 • zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w podróży dotyczących m.in. wiz, bezpieczeństwa
 • ostrzeżenia MSZ o niebezpieczeństwach na świecie
 • przycisk S.O.S, który ułatwi szybki kontakt z polską placówką dyplomatyczną.

Wyniki naboru na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017

W dniu 8 marca 2016 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Lista rankingowa studentów nominowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1. Agnieszka Błaszczak WL Wrocław
2. Mateusz Bogdanowicz WTT Bytom
3. Karolina Kardasz WTT Bytom
4. Nikos Kotowicz WL Wrocław

oraz lista rezerwowa

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1. Agnieszka Ejsmont WL Wrocław
2. Jowita Kropiewnicka WL Wrocław

Uwaga:

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych Uczelni środków na działania w ramach Programu ERASMUS+.

Stypendystą Programu ERASMUS+ może zostać student, który terminowo wywiązał się ze wszystkich powinności wobec Uczelni  w semestrze poprzedzającym planowany wyjazd.Na studia w ramach Protgramu Erasmus+ wyjechać mogą studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów - legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.


APLIKACJA NA POZIOMIE PWST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku (wraz z załącznikiem) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowa lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@pwst.krakow.pl mija 4 marca 2016 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – rektorat, Wrocław - sekretariat, Bytom – dziekanat.

Wysokość stawek na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+


Wysokość stawek na wyjazdy studentów na studia (Tabela A) oraz praktyki (Tabela B) w ramach programu Erasmus+

Tabela A
Wyjazdy studentów na studia (SMS)
Kraje należące do
danej grupy
Miesięczna stawka stypendium
w euro
Grupa
1
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,
Lichtenstein,
Norwegia,
Szwecja,
Wielka Brytania
, Włochy
500
Grupa
2
Belgia, Chorwacja,
Cypr,
Czechy
,
Grecja,
Hiszpania,
Holandia
, Islandia, Lukse
mburg,
Niemcy,
Portugalia, Słowenia, Turcja
400
Grupa
3
Bułgaria, Estonia,
FYROM (była republika Jugosławii
Macedonia)
,
Litwa,
Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja
, Węgry
300

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Wyniki naboru na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

W dniu 3 marca 2015 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Lista rankingowa studentów nominowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

Monika Witkowska

WTT Bytom

2.

Kamil Kołodziński

WA Kraków

3.

Anna Gabrysz

WL Wrocław

4.

Jarosław Mysona

WTT Bytom

5.

Julia Rzepecka

WL Wrocław

Uwaga: Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapada po rekrutacji w uczelni partnerskiej.

- - -

Wyjechać mogą studenci, którzy:
- mają za sobą co najmniej jeden rok studiów - legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
- znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
- uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.


APLIKACJA NA POZIOMIE PWST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowa lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@pwst.krakow.pl mija 28 lutego 2015 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – rektorat, Wrocław - sekretariat, Bytom – dziekanat.

Wysokość stawek stypendiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Wysokość stawek na wyjazdy studentów na studia (Tabela A) oraz praktyki (Tabela B) w ramach programu Erasmus+

Wysokość stawek stypendiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Wyjazdy studentów na studia (SMS)


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania

Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia

500

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania

Belgia, Republika Czeska, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Islandia , Turcja

400

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania

Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii, Węgry

300


Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania

Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia

600

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania

Belgia, Republika Czeska, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Islandia , Turcja

500

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania

Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii, Węgry

400

 Zobacz ofertę praktyk dla studentów


Relacje studentów z pobytu na studiach w ramach Programu Erasmus / Erasmus+

Kamil Pilarski W Codarts >> Zeszyty Naukowe nr 7/2015 ztr. 115

Michał Kurkowski Mluvíme česky >> Zeszyty Naukowe PWST nr 5/2013 str. 78

Lucyna Sosnowska Finlandia, czyli sisu >> Zeszyty Naukowe PWST nr 4/2012 str. 114