Projekty realizowane przez AST

W 2015 r. PWST zrealizowała zadanie
 Modernizacja obiektów dydaktycznych PWST

Celem zadania była modernizacja obiektów PWST w Krakowie i Wrocławiu i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, poprawa parametrów technicznych obiektów przy zachowaniu walorów estetycznych. W ramach realizacji zadania zostały wydzielone klatki schodowe. Modernizacja obiektów dydaktycznych PWST polegała na zmianie parametrów technologicznych budynków. Prace prowadzone były w budynkach PWST: w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 oraz we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20.  Modernizacja polegała na usunięciu nieprawidłowości w zakresie ewakuacji i obejmowała wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002  nr 75 z późn. zm.).
Prace były wykonywane zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi.

Roboty  budowlane w budynkach PWST: w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 oraz we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20 wykonywano na podstawie umów zawartych w wyniku postępowań przetargowych.

W ramach realizacji  zadania wykonano następujące roboty budowlane:

  1. Prace rozbiórkowe obejmujące zmianę lokalizacji istniejącej stolarki i dostosowanie ich zamontowania do przepisów dotyczących ewakuacji.
  2. Wykończenie ścian działowych - murowanych lub szkieletowych z wydzieleniem klatki schodowej od ciągów komunikacyjnych. 
  3. Montaż drzwi. 
  4. Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej. 
  5. Roboty tynkarskie wiążące się z usunięciem uszkodzeń powstałych przy wykonywaniu prac rozbiórkowych oraz położenie tynków na nowych powierzchniach. 
  6. Prace wykończeniowe polegające na uzupełnieniu ubytków posadzek oraz wykonaniu prac lakierniczo-malarskich itp.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W sierpniu 2014 r. PWST zrealizowała zadanie
  Zakup i wymiana urządzeń rozdzielni zasilającej obiekt dydaktyczny i salę teatralną
PWST w Krakowie

Dzięki wymianie urządzeń rozdzielni w budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie uzyskano niezawodność dostaw energii elektrycznej dla obiektu służącego studentom, pracownikom, widzom i uczestnikom konferencji, warsztatów itp., a także w perspektywie użytkowania - obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Wymiana urządzeń rozdzielni poprawiła również bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w obiekcie, w tym w sali teatralnej.

W ramach realizacji zdania wykonano:
- demontaż przyłączy energetycznych,
- ułożenie nowych dwóch linii zasilających,
- montaż nowych układów pomiarowych: dwóch sztuk wraz z przekładnikami,
- demontaż czterech rozdzielni głównych,
- montaż dwóch nowych rozdzielni głównych wraz z baterią kondensatorów,
- montaż ups,
- montaż drzwi przeciwpożarowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2017 roku AST realizuje zadanie

Utworzenie zapasowej serwerowni oraz modernizacja infrastruktury sieciowej PWST

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego