Strategia, misja i wizja

STRATEGIA ROZWOJU
AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
DO 31 SIERPNIA 2024 r. 

WIZJA

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  powołana przez Juliusza Osterwę w 1946 roku,  czerpie  z najlepszych tradycji polskiej kultury; kształci przyszłych aktorów i reżyserów teatralnych ucząc ich samodzielnego myślenia i odwagi twórczych poszukiwań; skłania do podejmowania wyzwań wyobraźni i do dialogu ze współczesnością; otwiera na kreacje artystyczne wychodzące poza utarte schematy.

Uczelnia wychowuje przyszłych inteligentów i twórców do świadomego uczestnictwa w kulturze, zbudowanego na poszanowaniu tradycji; rozwija umiejętność wytyczania nowych szlaków artystycznych dla pożytku społeczeństwa polskiego i włączenia go w żywy dialog z kulturą światową.

MISJA

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie to intelektualna wspólnota akademicka, która łącząc cele edukacyjne, artystyczne i społeczne dba o kształtowanie świata, w którym niezależna myśl, wrażliwość i empatia służą szerzeniu dobra i piękna. Za podstawową zasadę AST przyjmuje poszanowanie wolności każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia etnicznego, wyznania i orientacji seksualnej, a wolność rozumie jako odpowiedzialność za słowa i czyny.

Misją AST jest budowanie postaw odpowiedzialności za kulturę i współobywateli, rozpowszechnianie i przekazywanie tych postaw przyszłym pokoleniom poprzez kreowanie wzorców etycznych, respektowanie przyjętego systemu wartości oraz swobodę działalności artystycznej i naukowej. AST  dąży do szerokiej rozpoznawalności w kraju i zagranicą.

STRATEGIA ROZWOJU

Podstawowym zadaniem Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie jest prężny rozwój oferty dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych i tworzenie projektów artystycznych odpowiadających na zmienne warunki i potrzeby współczesnego świata. Te wyzwania Akademii realizowane są poprzez tworzenie indywidualnych relacji między pedagogami a studentami, opartymi na zasadzie wzajemnego zaufania oraz autorytetu nauczających. Strategicznym celem Akademii jest utrzymanie statusu nowoczesnej jednostki edukacyjno-badawczej na miarę ambicji wspólnoty akademickiej i społecznych potrzeb.

Strategiczne kierunki działań AST to w szczególności:

W SFERZE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO:

 • umacnianie pozycji AST pośród publicznych uczelni artystycznych w Polsce, 
 • uzyskiwanie najwyższych kategorii w ocenach oraz utrzymanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 • wzmacnianie organizacyjnego ładu Uczelni i zaufania do działań podejmowanych przez władze Uczelni poprzez otwartą politykę informacyjną dla całej wspólnoty akademickiej.

W SFERZE ROZWOJU KADRY:

 • zwiększanie liczby samodzielnych nauczycieli akademickich oraz harmonijny rozwój młodej kadry,
 • podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników Uczelni poprzez różne formy dokształcania, w  tym osiągnięcie możliwości komunikowania się w języku angielskim,
 • racjonalizacja zatrudnienia i dążenie do wyraźnej poprawy uposażenia wszystkich pracowników Uczelni oraz preferowanie w systemie płac pracowników o wybitnych osiągnięciach,
 • przestrzeganie praw studentów i pracowników poprzez stworzenie systemu kontroli antymobbingowej i antyprzemocowej,
 • przestrzeganie standardów etycznych w pracy pedagogicznej i artystyczno-badawczej oraz
  w relacjach całej społeczności uczelnianej.

W SFERZE KSZTAŁCENIA:

 • doskonalenie jakości kształcenia przy jednoczesnym zapewnieniu sprzyjających warunków dla kształcenia indywidualnego osób wybitnie uzdolnionych,
 • doskonalenie efektów kształcenia i wysokich kwalifikacji absolwentów poprzez badanie opinii  studentów i losów absolwentów oraz dzięki wewnętrznemu systemowi monitorowania jakości kształcenia,
 • pozyskiwanie nowych scen, pracowni i sal do ćwiczeń i rozwój ich wyposażenia.

W SFERZE BADAŃ NAUKOWYCH:

 • intensyfikacja i ciągłe podnoszenie jakości projektów badawczych i działalności wydawniczej,
 • współpraca z instytucjami kultury.

W SFERZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ:

 • rozszerzanie i promowanie aktywności międzynarodowej w projektach pracowników naukowo-dydaktycznych i wymianie studentów.

W SFERZE PROCESÓW ZARZĄDCZYCH:

 • opracowanie systemu intensywnej, ciągle aktualizowanej promocji Uczelni oraz jej absolwentów,
 • poprawa jakości i dostępności bazy materialnej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-artystycznych, działalności edukacyjnej i zarządzania Uczelnią,
 • doskonalenie struktury administracyjnej i poprawa sprawności zarządzania Uczelnią,
 • kontynuowanie informatyzacji Uczelni, doskonalenie jej sieci informatycznej
  i maksymalizacja jej bezpieczeństwa,
 • intensywne pozyskiwanie dodatkowych funduszy dla Uczelni przez jej władze i wszystkie jednostki,
 • racjonalne wykorzystywanie istniejących obiektów, oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na ich utrzymanie i eksploatację, dbanie o stan techniczny budynków Uczelni i ich estetykę,
 • sprawną realizację przyjętych programów inwestycyjnych budujących infrastrukturę Uczelni.

W realizacji tej strategii Akademia Sztuk Teatralnych – zgodnie ze swoją wizją i misją – dąży do pozyskania nowych odbiorców kultury w drodze artystycznego przygotowania twórców teatru zdolnych do odpowiedzi na wyzwania współczesności.