Projekty realizowane przez AST

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie otrzymała z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie”. 

Wartość dofinansowania wynosi 170 000 zł, wartość całego zadania ok. 258 000 zł.

Efektem realizacji zadania zakończonego w grudniu 2020 r. jest nowoczesny, estetyczny, przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach dźwig osobowo-towarowy w budynku AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  • Zadanie Modernizacja wnętrza Sceny im. St. Wyspiańskiego realizowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, umowa nr 00317/19/FPK/DEK z dnia 26.08.2019 r.
  • Zadanie Modernizacja wnętrza Sceny im. St. Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie realizowane jest środków inwestycyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowa nr 63/DF-V/AG/2019 z dnia 21.08.2019 r.

W 2018 r. Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie zrealizowała zadanie p.n.
Zabudowa podcieni oraz zakup pulpitu sterowania oświetlenia

We wrześniu  2018 r. zakończono prace związane z włączeniem  podcieni od strony ul. Piłsudskiego w Krakowie do budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Dzięki zakończeniu robót budowlanych  zwiększono powierzchnię obiektu, uzyskano nową przestrzeń, z przeznaczeniem na poprawę komunikacji w obrębie sali teatralnej oraz promocję działalności kulturalnej. Przestrzeń podcieni po włączeniu jej w strukturę obiektu pełni funkcję naturalnego przedłużenia foyer sceny teatralnej na parterze. Służy nie tylko studentom i pracownikom Uczelni, ale także widzom (w różnym wieku) spektakli teatralnych i innych wydarzeń odbywających się na Scenie im. St. Wyspiańskiego (konferencje, wykłady, festiwale, koncerty). Ściany nowej, uzyskanej po włączeniu podcieni do budynku,  przestrzeni zostaną wykorzystane do wykonania ekspozycji graficznej, na której znajdą się informacje o najciekawszych spektaklach zrealizowanych w AST.

W 2018 r. zakupiono nowy pulpit sterowania oświetleniem scenicznym, na Scenę im. St. Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.  Modernizacja wyposażenia sceny teatralnej wynikała z konieczności dostosowania warunków technicznych do wymogów współczesnego teatru, w którym technika odgrywa znaczącą rolę. Zakup pulpitu do sterowania oświetleniem scenicznym dał nowe, lepsze możliwości techniczne realizacji spektakli dyplomowych – nowy pulpit został dostarczony na początku listopada 2018 r.  i od razu po dostawie i przeszkoleniu pracowników jest wykorzystywany do obsługi  prób i spektakli studentów AST oraz dla realizacji wydarzeń kulturalnych na Scenie im. St. Wyspiańskiego. Zakup pulpitu sterowania oświetlenia stworzył nowe warunki techniczne do podniesienia jakości prezentacji artystycznych.

We wrześniu  2018 r. zakończono prace związane z włączeniem  podcieni od strony ul. Piłsudskiego w Krakowie do budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Dzięki zakończeniu robót budowlanych  zwiększono powierzchnię obiektu, uzyskano nową przestrzeń, z przeznaczeniem na poprawę komunikacji w obrębie sali teatralnej oraz promocję działalności kulturalnej. Przestrzeń podcieni po włączeniu jej w strukturę obiektu pełni funkcję naturalnego przedłużenia foyer sceny teatralnej na parterze. Służy nie tylko studentom i pracownikom Uczelni, ale także widzom (w różnym wieku) spektakli teatralnych i innych wydarzeń odbywających się na Scenie im. St. Wyspiańskiego (konferencje, wykłady, festiwale, koncerty). Ściany nowej, uzyskanej po włączeniu podcieni do budynku,  przestrzeni zostaną wykorzystane do wykonania ekspozycji graficznej, na której znajdą się informacje o najciekawszych spektaklach zrealizowanych w AST.

W 2018 r. zakupiono nowy pulpit sterowania oświetleniem scenicznym, na Scenę im. St. Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.  Modernizacja wyposażenia sceny teatralnej wynikała z konieczności dostosowania warunków technicznych do wymogów współczesnego teatru, w którym technika odgrywa znaczącą rolę. Zakup pulpitu do sterowania oświetleniem scenicznym dał nowe, lepsze możliwości techniczne realizacji spektakli dyplomowych – nowy pulpit został dostarczony na początku listopada 2018 r. i od razu po dostawie i przeszkoleniu pracowników jest wykorzystywany do obsługi  prób i spektakli studentów AST oraz dla realizacji wydarzeń kulturalnych na Scenie im. St. Wyspiańskiego. Zakup pulpitu sterowania oświetlenia stworzył nowe warunki techniczne do podniesienia jakości prezentacji artystycznych.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W 2015 r. PWST zrealizowała zadanie
 Modernizacja obiektów dydaktycznych PWST

Celem zadania była modernizacja obiektów PWST w Krakowie i Wrocławiu i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, poprawa parametrów technicznych obiektów przy zachowaniu walorów estetycznych. W ramach realizacji zadania zostały wydzielone klatki schodowe. Modernizacja obiektów dydaktycznych PWST polegała na zmianie parametrów technologicznych budynków. Prace prowadzone były w budynkach PWST: w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 oraz we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20.  Modernizacja polegała na usunięciu nieprawidłowości w zakresie ewakuacji i obejmowała wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002  nr 75 z późn. zm.).
Prace były wykonywane zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi.

Roboty  budowlane w budynkach PWST: w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 oraz we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20 wykonywano na podstawie umów zawartych w wyniku postępowań przetargowych.

W ramach realizacji  zadania wykonano następujące roboty budowlane:

  1. Prace rozbiórkowe obejmujące zmianę lokalizacji istniejącej stolarki i dostosowanie ich zamontowania do przepisów dotyczących ewakuacji.
  2. Wykończenie ścian działowych – murowanych lub szkieletowych z wydzieleniem klatki schodowej od ciągów komunikacyjnych. 
  3. Montaż drzwi. 
  4. Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej. 
  5. Roboty tynkarskie wiążące się z usunięciem uszkodzeń powstałych przy wykonywaniu prac rozbiórkowych oraz położenie tynków na nowych powierzchniach. 
  6. Prace wykończeniowe polegające na uzupełnieniu ubytków posadzek oraz wykonaniu prac lakierniczo-malarskich itp.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W sierpniu 2014 r. PWST zrealizowała zadanie
  Zakup i wymiana urządzeń rozdzielni zasilającej obiekt dydaktyczny i salę teatralną
PWST w Krakowie

Dzięki wymianie urządzeń rozdzielni w budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie uzyskano niezawodność dostaw energii elektrycznej dla obiektu służącego studentom, pracownikom, widzom i uczestnikom konferencji, warsztatów itp., a także w perspektywie użytkowania – obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Wymiana urządzeń rozdzielni poprawiła również bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w obiekcie, w tym w sali teatralnej.

W ramach realizacji zdania wykonano:
– demontaż przyłączy energetycznych,
– ułożenie nowych dwóch linii zasilających,
– montaż nowych układów pomiarowych: dwóch sztuk wraz z przekładnikami,
– demontaż czterech rozdzielni głównych,
– montaż dwóch nowych rozdzielni głównych wraz z baterią kondensatorów,
– montaż ups,
– montaż drzwi przeciwpożarowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2017 roku AST realizuje zadanie

Utworzenie zapasowej serwerowni oraz modernizacja infrastruktury sieciowej PWST

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego