Dane Osobowe (RODO)

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AKADEMIĘ SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)  – „Rozporządzenie Ogólne”, tzw. RODO

Administrator danych osobowych:  Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (zwana dalej AST), z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków.  Dane osobowe są przetwarzane w trzech ośrodkach: w AST w Krakowie (ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, ul. Warszawska 5, 31-155 Kraków), w AST Filia we Wrocławiu (ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław), w AST Filia w Bytomiu (ul. Piłsudskiego 24a, 41-902 Bytom).

Inspektor Ochrony Danych w AST: dr Paweł Biały, adres e-mail: iod@ast.krakow.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, AST Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków. Do Inspektora Ochrony Danych można kierować wszelkie pytania, wnioski, żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych w AST.

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: dr Agnieszka Stępień-Banach, e-mail: iod@ast.krakow.pl

Dane osobowe są przetwarzane w AST na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AST, wynikającego w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z aktami wykonawczymi oraz wydanych w AST na podstawie ustawy przepisów wewnętrznych,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AST.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny w przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody, natomiast w przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub realizacji umowy.

Dane  osobowe mogą być przekazywane przez AST innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną – sądom, organom ścigania),
 • podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych  pomocnych  w działalności AST (m.in. system biblioteczny, system kadrowo-płacowy, system dziekanatowy, system internetowej sprzedaży biletów).

Okres przetwarzania danych: dane osobowe są przechowywane przez okresy wskazane przepisami prawa (głównie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeks pracy, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), a dane pozyskane na podstawie zgody – do odwołania tej zgody.

Każda osoba, które dane AST przetwarza, ma prawo do żądania od administratora (AST w Krakowie):  

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych (nieprawidłowych, niekompletnych, nieaktualnych),
 • usunięcia danych (jeśli ustał cel ich przetwarzania, cofnięta została zgoda na przetwarzanie, przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem) lub ograniczenia przetwarzania danych (prawo to nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeśli dane są przetwarzanie na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane  nie są przetwarzane w AST w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

AST nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.