Projekt AST OTWARTA

Projekt AST OTWARTA powstał w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 „Uczelnia dostępna III” uzyskał pozytywną ocenę i będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2023 r.

Wartość projektu ogółem wynosi: 931.816,94 zł, w tym 903.862,43 zł stanowi dofinansowanie.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa dostępności AST dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym dla studentów_ek i pracowników_c z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności. Wszystkie ww. działania pozwolą na likwidowanie barier i poprawę dostępu dla osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt AST OTWARTA jest nowatorskim i unikalnym projektem dającym szanse na przełamania stereotypów i zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami na skalę nie tylko polskich uczelni artystycznych, ale szeroko rozumianego teatru. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań, które są odpowiedzią na konkretne braki środowiska wyższego szkolnictwa artystycznego i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Rezultatem jest szeroki plan działania pozwalający na przezwyciężenie trudności w postrzeganiu i myśleniu o osobach z niepełnosprawnościami i ich miejscu w dostępnej uczelni teatralnej, a co za tym idzie w teatrze. Realizacja projektu pozwoli na kompleksowe i trwałe wypracowanie rozwiązań umożliwiających budowanie strategii działania AST w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które ze względu na swoją kondycję psychofizyczną nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia i korzystać z oferty Uczelni.


Grafika, niebieski okrąg na białym tle, wewnątrz okręgu uproszczona niebieska sylwetka człowieka.Strona internetowa Pełnomocniczek Rektora AST ds. Osób z NiepełnosprawnościamiAKTUALNOŚCI

AST OTWARTA | Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego | 24.09.2023
AST OTWARTA | lipiec Miesiącem Dumy Osób Z Niepełnosprawnościami (Disability Pride Month)
AST OTWARTA | Światowy Dzień Świadomości Dostępności | 18.05.2023
AST OTWARTA | Spektakle z audiodeskrypcją w Teatrze AST | 20.04, 25.04.2023
AST OTWARTA | Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych | 19.03.2023
AST OTWARTA | Światowy Dzień Słuchu | 03.03.2023
Raport Zespołu ds. Dostępności | „AST OTWARTA. Wnioski z badań oraz rekomendacje dla przyszłych działań” | 01.02.2023
AST OTWARTA | Światowy dzień Braille’a | 04.01.2023
AST OTWARTA | szkolenia dla osób zatrudnionych w AST | 04.01.2023
AST OTWARTA | wizyta studyjna w Rose Bruford College | 21-23.11.2022 | 09.12.2022
AST OTWARTA | „Spektakl może zostać przerwany” | Wojciech Parszewski | 2.12.2022 | 25.11.2022
AST OTWARTA | spektakl „Żyję!” dostępny z pętlą indukcyjną | 20.10.2022
AST OTWARTA | Zespół ds. dostępności – Akademia Sztuk Teatralnych | 07.10.2022
AST OTWARTA | montaż platform schodowych w AST – Akademia Sztuk Teatralnych | 15.09.2022
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami | kontakt
AST OTWARTA | szkolenia dla osób zatrudnionych w AST – Akademia Sztuk Teatralnych | 03.03.2022
Tomasz Wesołowski Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami | 03.12.2021
AST OTWARTA – dzięki środkom z NCBR | 03.12.2021