Organizacja roku

Zarządzenie nr 17/2023
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024

Działając na podstawie §14 ust.4 Regulaminu studiów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz art.23 ust.2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2023,   poz. 742), niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam szczegółową organizację roku akademickiego 2023/2024:

I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych: 2 października 2023 r. – 21 grudnia 2023 r.
Przerwa świąteczna: 22 grudnia 2023 r. – 2 stycznia 2024 r.
Okres zajęć dydaktycznych: 3 stycznia 2024 r. – 27 stycznia 2024 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna: 29 stycznia 2024 r. – 9 lutego 2024 r.
Zimowe ferie: 12 lutego 2024 r. – 18 lutego 2024 r.

II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych: 19 lutego 2024 r.  –  28 marca 2024 r.
Przerwa świąteczna: 29 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r.
Okres zajęć dydaktycznych: 3 kwietnia  2024 r. – 8 czerwca 2024 r.
Letnia sesja egzaminacyjna: 10 czerwca 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.
(do 29 czerwca 2024 r. na Wydziale Reżyserii i Dramaturgii  w Krakowie i Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu)

Przerwy w nauce IV i V roku regulują harmonogramy prób do spektakli dyplomowych i warsztatowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor AST
/−/ prof. dr hab. Dorota Segda