Rekrutacja 2021/2022

W dniach 1-4 marca 2021 r. obra­do­wała Uczelniana Komi­sja Rekru­ta­cyjna ds. Pro­gramu Erasmus+.

Poniżej zamieszczamy plik z listą osób rekomendowanych na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022.

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 19 marca br. złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta_tki na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Faktyczna realizacja wymiany zależała będzie od rozwoju sytuacji pandemicznej. 

Każdej osobie ubiegającej się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+
5 marca 2021 r.

Wyniki rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021 2022 [38 KB]


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 lutego 2021 r. mogą Państwo składać aplikacje online na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

W związku z niestabilna sytuacją pandemiczną nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie i na świecie, rekrutacja ma charakter sondażowy. Prosimy, żeby z całą odpowiedzialnością wzięli Państwo pod uwagę fakt, że żadna z partnerskich uczelni nie pracuje w tej chwili w trybie zwykłym, a ograniczenia związane z pandemią dotyczą nie tylko samego trybu prowadzenia zajęć, ale także zwykłej codzienności (transport lotniczy, obostrzenia sanitarne, bardzo trudna sytuacja służb zdrowia, codzienne realne zagrożenie zdrowia). Nie mamy też gwarancji tego, że uczelnie nie zmienią – w odpowiedzi na bieżącą sytuację – swoich decyzji i wytycznych w ostatniej chwili. Faktyczna realizacja wymiany zależała będzie od rozwoju sytuacji pandemicznej. Prosimy zatem o przemyślane odpowiedzi i ewentualne deklaracje.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach
  i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału,
 • złożyli w terminie kompletny wniosek aplikacyjny.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdują się szczegóły, w tym wykaz uczelni partnerskich oraz relacje byłych stypendystek i stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych AST.

Nie ma możliwości planowania nowych wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus+ do Wielkiej Brytanii.

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Link do formularza w aplikacji MS Forms >> https://tiny.pl/rp2lt

Do wypełnionego online wniosku dołączyć należy w formie skanów:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • opinię właściwego dziekana,
 • średnią ocen poświadczoną przez właściwy dziekanat,
 • certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego
  (wg załączonego wzoru),
 • oświadczenie (wg załączonego wzoru).

Dokumenty opcjonalne: rekomendacje (maksymalnie 3).

Pliki zeskanowanych dokumentów prosimy nazwać w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja załącznika (np. Oświadczenie Jan Kowalski Wydział X).

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru są:

 • wysokość średniej ocen z całego okresu studiów,
 • poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia
  w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów,
 • motywacja do wyjazdu.

O zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Ostateczna decyzja o wyjeździe zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+

Zasady rekrutacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW