PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO KRAKOWSKIEJ PWST CELEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI ORAZ WARUNKÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TEATRU TAŃCA W BYTOMIU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu

Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Całkowita wartość projektu: 3 721 217,70 PLN
Wartość dofinansowania: 2 954 907,97 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


25 maja 2011 roku w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, reprezentowana przez rektor prof. Ewę Kutryś, podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Wykonawcą robót budowlanych jest wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego konsorcjum w składzie: lider konsorcjum – „DIWAL” Jerzy Cytacki, Leszek Królicki spółka jawna, ul. Toruńska 4, 44-100 Gliwice oraz Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk.
Wartość umowy (obejmująca całość realizacji robót budowalnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 24 a w Bytomiu) wynosi 8 596 005,56 zł brutto.
Prace były realizowane według projektu architektonicznego Pracowni Architektonicznej „MEZZANINO” Magdalena Płocica, z siedzibą w Zabrzu przy ul. R. Ligenzy 56.
Modernizacja obiektu PWST przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu rozpoczęła się w maju 2011 roku, a zakończyły – zgodnie z planem – w styczniu 2013 roku.
Przed rozpoczęciem realizacji zadania budynek przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu, jakim dysponuje Wydział Teatru Tańca, posiadał wystarczającą powierzchnię do prawidłowego rozwoju działalności dydaktycznej Wydziału, rozpoczętej w roku akademickim 2007/2008. Nie został jednak jeszcze odpowiednio zagospodarowany, przed rozpoczęciem działalności jedynie częściowo wyremontowano niezbędne pomieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz administracji Wydziału. Uczelnia posiadając doskonałą kadrę dydaktyczną i utalentowanych studentów nie mogła w pełni wykorzystać ich potencjału, a także realizować planów rozwojowych Wydziału ze względu na niewystarczające zaplecze infrastrukturalne.
W perspektywie realizacji zadania był nabór kolejnych roczników studentów oraz zapewnienie prawidłowych warunków kształcenia na tak specyficznej i wymagającej specjalności, jak aktor teatru tańca.


I etap realizacji robót budowlanych w ramach projektu został zakończony  28 marca 2012 r.

Po zakończeniu odbioru prac budowlanych i uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru Budowlanego wyremontowane pomieszczenia oddane zostały do użytku w kwietniu 2012 r.

Oddano do użytku wyremontowane i przebudowane segmenty A oraz C budynku przy ul. Piłsudskiego 24 a w Bytomiu: sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia zaplecza technicznego i sanitarnego, pokoje gościnne, przeszkloną klatkę schodową z windą.
Lśniące nowością pomieszczenia zagospodarował bytomski Wydział Teatru Tańca PWST, tak, aby kandydaci na studia w lepszych niż dotychczas warunkach przechodzili rekrutację na kolejny rok akademicki. Również studenci, pedagodzy i pozostali pracownicy dzięki zakończeniu I etapu realizacji robót budowlanych uzyskali lepsze warunki do nauki i pracy – część egzaminów letniej sesji przeprowadzono w nowoodanych po remoncie i przebudowie salach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Rgionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dotyczącymi zadania inwestycyjnego w Bytomiu:

http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1338965652


W lipcu 2012 r. rozpoczął się II etap prac budowlanych w ramach relizacji projektu pn. Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.  Trwają prace w segmencie B oraz na elewacji budynku. Zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy robót budowlanych nastąpiła zmiana lidera konsorcjum – liderem podczas wykonywania II etapu robót jest Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk.


W styczniu 2013 r. zakończona została realizacja  projektu p.n. Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu!

Po zgłoszeniu w dniu 14 grudnia 2012 r. przez  wykonawcę robót budowlanych do odbioru i potwierdzeniu tego zgłoszenia przez inżyniera kontraktu przeprowadzono odbiór końcowy prac.
W styczniu 2013 r. uzyskano pozytywną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ostateczna wartość dofinansowania Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wyniosła: 2 954 907,97 PLN

Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektuOpis rzeczowy projektu:

Przedmiot Inwestycji: przebudowa i remont na potrzeby Wydziału Teatru Tańca części budynku w Bytomiu należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Obiekt posiada sześć kondygnacji. Przebudowie podlegało pięć kondygnacji budynku, w tym dwie kondygnacje (piętro 2 i 3) stanowiły zasadniczą część realizowanej Inwestycji. Przebudowane zostało 90,08% istniejącej powierzchni użytkowej tych kondygnacji.
Cel ogólny Projektu: rozwój szkolnictwa wyższego w woj. śląskim, a tym samym wzrost konkurencyjności regionu. Przedsięwzięcie umożliwiło edukację na poziomie wyższym o wysokiej jakości i efektywności, tworząc warunki do rozwoju społeczeństwa oraz podnoszenia jakości życia.
Projekt ma sój udział w zmianie wizerunku regionu jako typowo przemysłowego, dzięki wykorzystaniu i promowaniu jego potencjału artystycznego oraz znanej i cenionej tradycji Bytomia w dziedzinie tańca współczesnego i dramatycznego. Prestiżowa uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie rozwijając swój Wydział w Bytomiu przyczynia się dodatkowo do zahamowania procesu marginalizacji miasta oraz wzmocnienia pozycji Śląska wśród ośrodków akademickich.
Cel bezpośredni Projektu: wzrost dostępności oraz poprawa warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu krakowskiej PWST. Inwestycja umożliwiła nabór kolejnych roczników studentów oraz zapewniła prawidłowe warunki kształcenia na tak specyficznej i wymagającej specjalności jak aktor teatru tańca. Przedsięwzięcie rozwiązało najpilniejsze potrzeby inwestycyjne Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.
Ponadto przedsięwzięcie zwiększyło możliwości pełnego wykorzystania potencjału kulturalno-artystycznego studentów i kadry dydaktycznej.

W wyniku realizacji Projektu:
– przebudowano/wyremontowano 1 budynek dydaktyczny,
– przebudowano/wyremontowano 6 sal dydaktycznych,
– utworzono wentylatornię z kompletem urządzeń.

W ramach realizacji rzeczowej wykonywano następujące zadania:
Zadanie: 2. Roboty budowlano-montażowe piętra 2 i 3: demontaż instalacji, wyburzenie ścianek działowych i nośnych, wyburzenie stropów i stropodachu, wykonanie stropów i stropodachu.
Zadanie 3. Roboty budowlano-montażowe piętra 0-poddasze, część A: wyburzenie klatki schodowej, wykonanie nowej klatki schodowej (stan surowy), wykonanie przeszkleń ścian osłonowych nowej klatki schodowej.
Zadanie 4. Roboty budowlano-montażowe piętra 0-1, część A: klatka schodowa- wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, prace wykończeniowe.
Zadanie 5. Roboty budowlano-montażowe poddasza część A: wykonanie pomieszczeń wentylatorni: stan surowy, montaż urządzeń do wentylatorni.
Zadanie 6. Roboty budowlano-montażowe piętra 3: sale ćwiczeń, zaplecze sali ćwiczeń, garderoby, sanitariaty i korytarz: wykonanie instalacji oraz prace wykończeniowe.
Zadanie 7. Roboty budowlano-montażowe piętra 2: sale wykładowe, sale ćwiczeń, zaplecze sali ćwiczeń, sanitariaty i korytarz: wykonanie instalacji oraz prace wykończeniowe.
Zadanie 8. Roboty budowlano-montażowe piętra 2-poddasze, część A: klatka schodowa: wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, prace wykończeniowe.
Zadanie 9. Roboty budowlano-montażowe piętra 0-3, część B: wyburzenie biegów schodów i fragmentów spoczników (stan surowy), wykonanie nowych biegów schodów i fragmentów spoczników (stan surowy), klatka schodowa: wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, prace wykończeniowe.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl