Wyjazdy studentów (SM)

Student może skorzystać z finansowania Programu Erasmus+ na studia i praktykę za granicą więcej niż jeden raz w każdym cyklu studiów pod warunkiem, że okres studiów i praktyk nie przekroczy 12 miesięcy w każdym cyklu studiów. W przypadku studiów jednolitych magisterskich są to 24 miesiące.

Studia mogą trwać semestr lub rok, natomiast praktyka 2-12 miesięcy. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2022 r. i 15 października 2023 r. (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia). Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące (90 dni).

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą AST ma podpisaną umowę o współpracy (wykaz uczelni partnerskiej znajduje się w zakładce obok).


Umowa KA 131-2022
Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim: 2023/2024

Kraje należące do danej grupyMobilność studentów
STUDIA
miesięczna stawka EUR
Mobilność studentów
PRAKTYKA
miesięczna stawka EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
oraz kraje regionu 14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo)
550 €700 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie)
550 €700 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 €600 €


Osoby, które dłuższe odcinki trasy pokonują środkami transportu o niskiej emisji tzw. „green travel”, czyli ponad połowę podróży (licząc w obie strony) pokonują np. autobusem/autokarem, pociągiem, poprzez wspólne korzystanie z samochodu, są uprawnione do uzyskania jednorazowo 50 € jako dodatku do wsparcia indywidualnego z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel”. Dodatkowo mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na maksymalnie dodatkowe 4 dni w podróży.

Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+  są: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). Podróż innymi środkami komunikacji nie spełniają tych warunków. Podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem, motocyklem – nie jest ekologiczną.

Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:

  • osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. BUS, autokar, kolej) obowiązane są przesłać na adres erasmus@ast.krakow.pl skany/pdf’y rachunków/biletów potwierdzających przejazd;
  • data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej) ani podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż jeden miesiąc (30 dni) przed rozpoczęciem mobilności i jeden miesiąc (30 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności).

Osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są po zakończeniu mobilności do złożenia oświadczenia.

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, osoba studiująca zostanie wezwana do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień „green travel”.

Osoby, które udokumentują w aplikacji, że w momencie kwalifikacji na studia w ramach Programu Erasmus+ są uprawnione przez AST do otrzymywania stypendium socjalnego i/lub posiadają stwierdzony stopień niepełnosprawności, otrzymują wsparcie indywidualne o podwyższonej stawce w kwocie dodatkowego 250 €/miesiąc, niezależnie od kraju docelowego.


Umowa KA 131-2021
Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim: 2021/2022 i 2022/2023

Kraje należące do danej grupyMobilność studentów
STUDIA
miesięczna stawka EUR
Mobilność studentów
PRAKTYKA
miesięczna stawka EUR
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
oraz kraje regionu 14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo)
520 €670 €
Grupa 2
Austria, , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie)
520 €670 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 €600 €

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

PRAKTYKI SMT

Wyjazd na praktykę może się odbyć w trakcie studiów lub/oraz w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja może odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Program praktyki powinien być zbieżny z kierunkiem i specjalnością studiów. Jej celem powinno być uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności ułatwiających zatrudnienie, poszerzenie wiedzy zawodowej poprzez sprawdzenie umiejętności zdobytych w Uczelni do wykonywania zawodu. Praktyki odbywają się poprzez uczestnictwo w życiu i pracy instytucji prowadzącej praktykę.

Każdy student może, na każdym poziomie studiów, uzyskać finansowanie na praktyki  w wymiarze:

  • od 2 do 12 miesięcy (wyjazdy studenckie),
  • od 2 do 6 miesięcy (wyjazdy absolwenckie).

Finansowanie można podzielić na kilka wyjazdów.

Nabór na praktyki w ramach Programu Erasmus+ prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany rok.