Wyjazdy pracowników (ST)

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni – wyjazdy dydaktyczne STA:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych),
 • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy.

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni partnerskiej. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi AST podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny program nauczania.

Program Erasmus+ oferuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni – wyjazdy szkoleniowe STT:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych),
 • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności.

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). 


Komentarz Narodowej Agencji w sprawie wyjazdów STT
Podstawowe zasady wyjazdów STT w programie Erasmus+:

 • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika,
 • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji,
 • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską,
 • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej,
 • w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT),
 • jeżeli podróż na szkolenie odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, to zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie.

Lista uczelni partnerskich

Lp.Nazwa uczelniKodMiasto, kraj
1.Anton Bruckner Privatuniversität
für Musik, Schauspiel
und Tanz
A  LINZ17Linz
Austria
2.Universität MozarteumA  SALZBUR02Salzburg
Austria
3.Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění  (DAMU)CZ PRAHA04Praga
Czechy
4.Hudební a Taneční Fakulta (HAMU)CZ PRAHA04Praga
Czechy
5.Janáčkova Akademie Múzických UměníCZ BRNO03Brno
Czechy
6.Arts Academy at Turku University of Applied SciencesSF TURKU05Turku
Finlandia
7.Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)E MADRID19Madryt
Hiszpania
8.Institut del TeatreE BARCELO22Barcelona
Hiszpania
9.Codarts University of the ArtsNL ROTTERD09Rotterdam
Holandia
10.Lithuanian Academy of Music and TheatreLT VILNUS05Wilno
Litwa
11.Latvijas Kultūras AkadēmijaLV RIGA08Ryga
Łotwa
12.Folkwang Universität der KünsteD ESSEN02Essen
Niemcy
13.Vysoká Škola Múzických Umení (VSMU)SK BRATISL05Bratysława
Słowacja
14.Rose Bruford College of Theatre and Performance UK SIDCUP01Sidcup/Londyn
Wielka Brytania

Relacje pedagogów AST/PWST z wyjazdów w ramach Programu Erasmus / Erasmus+

STA
Sara Celler-Jezierska >> Arts Academy at Turku University of Applied Sciences | Turku (215 KB)
Sara Celler-Jezierska >> Institut del Teatre | Barcelona (220 KB)
Sylwia Hefczyńska-Lewandowska >> Latvijas Kultūras Akadēmija | Ryga (125 KB)

Tomasz Man Warsztaty w Wilnie >> Zeszyty Naukowe AST nr 9/2018 str. 157
Paulina Puślednik Uwięzienie >> Zeszyty Naukowe AST nr 9/2018 str. 159
Wiktor Loga-Skarczewski Praca, której efekty wywołały u mnie dreszcze (zachwytu) >> Zeszyty Naukowe PWST nr 7/2015 str. 111
Paulina Puślednik La Profesora >> Zeszyty Naukowe nr 5/2013 str. 72

STT
Ewelina Poraj-Chlebowska >> Universidad de Granada | Granada (2531 KB)
Jolanta Pulchna >> Janáčkova Akademie Múzických Umění (JAMU) | Brno (468 KB)


Przydatne linki:

Oferty zorganizowanych szkoleń
IMOTION (staffmobility.eu)
ShipCon (shipcon.eu.com)

Re-open UE zawiera informacje na temat różnych obowiązujących środków, w tym na temat wymogów dotyczących kwarantanny i testów dla podróżnych, unijnego certyfikatu cyfrowego COVID, który pomoże Ci skorzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, oraz mobilnych aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w związku z koronawirusem. Informacje te są często aktualizowane i dostępne w 24 językach. Powinno to pomóc zaplanować podróż po Europie, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i zdrowie.
Re-open EU (europa.eu)

Kalkulator odległości
Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu)

Serwis MSZ Odyseusz
Odyseusz (msz.gov.pl)


Krok po kroku – procedura wyjazdu STT

 1. Kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+.
 2. Wybór przez pracownika AST uczelni lub organizacji przyjmującej. 
 3. Przygotowanie Porozumienia o programie szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) oraz ustalenie terminu realizacji mobilności.
 4. Wypełnienie wniosku o wyjazd zagraniczny pracownika AST oraz deklaracja w zakresie środka transportu (konieczne do oszacowania maksymalnej wysokości dofinansowania na dany wyjazd).
 5. Dostarczenie/przesłanie do Koordynatora Programu Erasmus+ oryginału wniosku o wyjazd.
 6. Kwalifikacja na wyjazd.
 7. Podpisanie indywidualnej umowy stypendialnej określającej warunki wyjazdu.
 8. Przesłanie do AST skanu ubezpieczenia wymaganego na wyjazd. 
 9. Przelew stypendium w EUR na konto pracownika wskazane we wniosku (nie wcześniej niż na miesiąc przed wyjazdem).
 10. Wyjazd i realizacja szkolenia w instytucji przyjmującej.

Po powrocie rozliczenie mobilności:

 • dostarczenie „Potwierdzenia pobytu z instytucji przyjmującej”/Confirmation of stay – STT (oryginał lub skan) w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności,
 • w przypadku „ekopodróży”, dostarczenie oryginału „Oświadczenia o zrealizowanej ekopodróży” wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności,
 • wypełnienie online ankiety Komisji Europejskiej w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z systemu Beneficiary Module.

Dokumenty: