Erasmus+ 2014-2021

Program Erasmus+ – program edukacyjny na lata 2014-2020 – stanowi połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w tym programów Uczenie się przez całe życie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Młodzież w działaniu oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Jego budżet to 14,7 mld EUR.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Republika Jugosławii Macedonia
Partner countries – kraje partnerskie: Szwajcaria, kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Dodatkowe informacje o programie:
Oficjalna strona Programu Erasmus+
Oficjalny fanpage Programu Erasmus+ na facebooku
Ulotka na temat Programu Erasmus+ w języku polskim
Broszura prezentująca możliwości jakie daje Program Erasmus+
Szczegółowa prezentacja na temat Programu Erasmus+

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Akademia Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie swój dział w Programie Erasmus traktuje jako element polityki umiędzynarodawiania oraz podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uczelni. Program ów stanowi bowiem niepowtarzalną szansę konfrontacji różnych metod nauczania oraz źródło wzajemnych inspiracji a także praktycznego partycypowania w europejskim dziedzictwie kulturowym (szczególnie z zakresu sztuk filmowych i teatralnych).

Podstawą współpracy międzynarodowej AST stanowią podpisywane od roku początku XXI wieku umowy bilateralne z innymi jednostkami o tożsamym bądź zbliżonym profilu naukowo-artystycznym. Ilość uczelni partnerskich wzrasta sukcesywnie i w roku 2020 AST może poszczycić się kilkunastoma sformalizowanymi relacjami. Warto wspomnieć, że spory udział w zakresie inspiracji do nawiązania współpracy z danymi uczelniami mają studenci. Dowodzi to faktu, że młodzi Polacy czują się Europejczykami a ich ambicje artystyczne i (docelowo) zawodowe wyrastają ponad własny, narodowy kontekst kulturowy. Szczególnie dobitnie jest to widoczne w systemie praktyk odbywanych w ramach Programu Erasmus – które są dla studentów nie tylko szansą na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji, ale także na nawiązanie relacji profesjonalnych owocujących nierzadko w przyszłości realizacją wspólnych projektów artystycznych.

Wszelkie działania związane z partycypacją w Programie Erasmus są prowadzane pod nadzorem Uczelnianej Komisji, na czele której stoi prorektor Uczelni. W jej skład wchodzą  przedstawiciele wszystkich grup stanowiących społeczność akademicką AST (w tym także studentów), co gwarantuje równy dostęp do aktywności międzynarodowej oraz przejrzystość procedur.

O pozycji i sile AST świadczą przede wszystkim jej absolwenci i studenci oraz starannie dobierana kadra dydaktyczna wspierana wysiłkami kadry administracyjnej. Wychowankowie naszej Uczelni są naszymi  najlepszymi ambasadorami pojawiając się coraz częściej na międzynarodowym rynku pracy, otrzymując prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Stoi za nami także kilkudziesięcioletnia tradycja kształcenia aktorów, aktorów teatru lalkowego oraz reżyserów obfitująca w nazwiska na trwałe wpisane w historię polskiego i światowego teatru
i filmu.  To wielki kapitał, ale także zobowiązanie do nieustannego rozwoju.

Działania AST związane z udziałem w Programie Erasmus ogniskują się wokół kilku podstawowych zagadnień:

 1. Umiędzynarodowienie procesu nauczania poprzez poprawę kompetencji językowych studentów oraz kadry dydaktycznej, wprowadzanie przedmiotów wykładanych
  w językach obcych, zapraszanie specjalistów zagranicznych.
 2. Staranny dobór instytucji partnerskich, stałe monitorowanie tendencji w europejskim szkolnictwie artystycznym pozwalające na rozszerzenie oferty o nowe uczelnie; otwarcie się na partnerów spoza UE np. Izrael, Chiny i USA.
 3. Wspieranie mobilności studentów, pedagogów oraz pracowników niebędących nauczycielami poprzez akcje promocyjne, informacyjne i popularyzujące (np. dzielenie się efektami współpracy z władzami uczelni, wydziałów, całą społecznością akademicką, kampanie internetowe).
 4. Wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w programie jego byłych beneficjentów, studentów i pracowników (powołanie na wydziałach lokalnych ambasadorów);
 5. Aktywizacja zatrudnionych w AST pedagogów, zwłaszcza młodego pokolenia rekrutujących się spośród utalentowanych artystów polskich scen teatralnych; co pozwoli na porównanie i rozwój stosowanych metod nauczania oraz poznanie nowych.
 6. Opieka Koordynatora uczelnianego oraz Koordynatorów wydziałowych nad sprawnym, i efektywnym przebiegiem mobilności na wszystkich jego etapach (rekrutacja, etap formalizacji współpracy, sprawy bytowo-opiekuńcze, nadzór nad realizacją); dokładamy starań, żeby zarówno osoby wyjeżdżające, jak i przyjeżdżające miały niezbędne poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu maksymalnie wykorzystają czas realizacji mobilności.
 7. Racjonalne i merytorycznie uzasadnione zastosowanie europejskiego systemu weryfikacji osiągnięć (ECTS) w obowiązujących programach studiów na wszystkich powadzonych kierunkach; polityka przejrzystości w procesie uznawania zdobytych punktów.
 8. Transparentny i sprzyjający system organizacji i zaliczania praktyk odbywanych przez studentów za granicą.
 9. Aktualizowanie i udostępnianie katalogu przedmiotów oraz stała obecność zagadnień związanych z Programem Erasmus na stronie www Uczelni.
 10. System mentoringu ze strony kadry pedagogicznej oraz wsparcia ze strony studentów dla studentów zagranicznych podejmujących studia w AST.
 11. Przygotowanie rzetelnej i atrakcyjnej oferty dydaktycznej (katalog kursów/seminariów/warsztatów) pedagogów AST dla studentów (i uczelni) zagranicznych.
 12. Aktywizację pracowników administracyjnych, gwarantujących wysoką jakość funkcjonowania AST; dzięki ich mobilności uczelnia zyska wyszkolone na europejskim poziomie kadry.
 13. Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem.
 14. Podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością.

Udział w programie Erasmus+ podnosi prestiż AST. Wierzymy, że uczestnictwo w kolejnej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027 wpłynie na poprawę kompetencji zawodowych, społecznych i międzykulturowych studentów oraz doprowadzi do wymiany doświadczeń i wiedzy pedagogów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na temat dobrych praktyk.

Ponad 70 lat historii AST im. St. Wyspiańskiego to mocne i trwałe podwaliny pod wykrystalizowany przez ten czas system nauczania studentów i funkcjonowania instytucji. To nasz dydaktyczny i kulturowy kapitał, jaki wnosimy do europejskiego Programu Erasmus nie tylko z myślą o dzieleniu się nim, ale także w przekonaniu, że zwrotnie otrzymamy wartości pozwalające na ulepszenia w każdym ze wspomnianych powyżej aspektów. Stale rozszerzanie zasięgu współpracy międzyinstytucjonalnej nie tylko z uczelniami zagranicznymi, doprowadzić ma do poprawy jakości kształcenia w AST poprzez: poznanie nowych metod pracy, oryginalnych systemów dydaktycznych, czerpanie dobrych wzorców w zakresie funkcjonowania instytucji oraz uatrakcyjnianie teoretycznych i praktycznych działań z zakresu sztuki filmu i teatru dzięki wzbogacaniu kontekstu kulturowego o aspekt europejski (i nie tylko). Mobilność członków społeczności akademickiej Uczelni we wszystkich jej podzbiorach (studenci, pedagodzy, pracownicy niebędący pedagogami stanowi element strategii Uczelni i procesu umiędzynarodowienia kształcenia.

Władze uczelni deklarują dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu.

Akademia Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie swój udział w Programie Erasmus opiera na dwóch podstawowych działaniach:

 • mobilności studentów,
 • mobilności pracowników.

Stale rozszerzanie zasięgu współpracy międzyinstytucjonalnej nie tylko z uczelniami zagranicznymi, doprowadzić ma do poprawy jakości uczenia w AST poprzez: poznanie nowych metod pracy, oryginalnych systemów dydaktycznych, czerpanie dobrych wzorców w zakresie funkcjonowania instytucji oraz uatrakcyjnianie teoretycznych i praktycznych działań z zakresu sztuki filmu i teatru dzięki wzbogacaniu kontekstu kulturowego o aspekt europejski (i nie tylko). Uczestników Programu Erasmus uważamy zatem za emisariuszy polskiej a w szczególności krakowskiej tradycji kształcenia przyszłych artystów sztuki teatru i filmu, którzy w kontakcie z innymi jakościami dydaktycznymi i zawodowymi upatrują szansę na jego weryfikację i uatrakcyjnienie. Przyświeca im idea czerpania dobrych wzorców i otwarcie na inne od znanych i praktykowanych od lat procedur i programów.

Ponad 70 lat historii AST im. St. Wyspiańskiego to mocne i trwałe podwaliny pod wykrystalizowany przez ten czas system nauczania studentów i funkcjonowania instytucji. To nasz dydaktyczny i kulturowy kapitał, jaki wnosimy do europejskiego Programu Erasmus nie tylko z myślą o dzieleniu się nim, ale także w przekonaniu, że zwrotnie otrzymamy wartości pozwalające na wzrost jakości w każdym ze wspomnianych powyżej aspektów. AST jest uczelnią stosunkowo niewielką (do 500 studentów w trzech lokalizacjach), co pozwala na indywidualne traktowanie każdego z kształcących się w niej przyszłych artystów. Za podstawową powinność procesu dydaktycznego uznajemy pomoc w odkryciu i wzmocnieniu własnego potencjału twórczego studenta oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę, kompetencje I umiejętności (warsztatowe oraz społeczne). Mobilność w znacznym stopniu może ów proces wzbogacić, stwarza bowiem szanse na większą samodzielność studenta związaną z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości językowej (kluczowej dla artystów słowa, jakimi niewątpliwie są aktorzy i reżyserzy), kulturowej, społecznej a nawet ekonomicznej. Nabyte w toku dotychczasowej nauki szeroko rozumiane umiejętności muszą zostać przez niego niejako zaadaptowane i użyte w adekwatny sposób. Okres spędzony poza macierzystą uczelnią (realizacja praktyki bądź mobilność semestralna) każdorazowo zmienia w sposób pozytywny naszych studentów czyniąc ich bardziej otwartymi, pozwalając na znaczną poprawę kompetencji językowych, nabycie nowych elementów warsztatu przydatnych w bieżącej działalności artystycznej. Przede wszystkim jednak beneficjenci Programu Erasmus stają się uczestnikami europejskiego życia kulturowego, artystami którzy w przyszłości zaistnieć mogą w dowolnym kontekście artystycznym – ponad podziałami narodowymi i językowymi, z łatwością mogącymi stać się członkami międzynarodowych zespołów twórczych. A o jakości naszej Uczelni świadczy przede wszystkim jakość naszych absolwentów.

AST National Academy of Theatre Arts in Krakow views its participation in the Erasmus Program as part of the policy of internationalization and improving the quality of education at faculties run by the Academy. This program is a unique opportunity to confront different teaching methods and it is a source of mutual inspiration as well as practical participation in the European cultural heritage (especially in the field of film and theatre arts).

Bilateral agreements which have been signed since the beginning of the 21st century with other entities of the same or similar scientific and artistic profile constitute the basis of AST’s international cooperation. The number of partner universities is increasing successively and in 2020 our Academy can boast about a dozen or so formalized relations. It is worth mentioning that students have given us a considerable inspiration to establish cooperation with given universities. This shows that young Poles feel Europeans and their artistic and (ultimately) professional ambitions grow beyond their own national cultural context. This is particularly evident in the internship system under the Erasmus Program, which is a chance for students not only to acquire new skills and competences but also to establish professional relationships, which often result in the implementation of joint artistic projects in the future.

All activities related to the participation in the Erasmus Program are carried out under the supervision of the Academy Council, headed by the Vice Rector of the Academy. It consists of representatives of all groups constituting the AST’s academic community (including students), which guarantees equal access to international activity and transparency of procedures.

The position and strength of AST are mainly demonstrated by its graduates and students as well as carefully selected teaching staff supported by the efforts of the administrative staff. The Academy’s graduates who more and more often participate in the international labour market and receive prestigious awards and prizes are our best ambassadors. There is also a decades-old tradition of educating actors, puppet theatre actors and directors abounding in names permanently inscribed in the history of Polish and world theatre and film. It is not only a great capital but also a commitment to continuous development.

AST’s activities related to participation in the Erasmus Program focus on several basic issues:

 1. Internationalization of the teaching process by improving the language skills of students and teaching staff, introducing courses taught in foreign languages, inviting foreign specialists.
 2. Careful selection of partner institutions, constant monitoring the trends in European artistic education, thus ensuring a wider offer which includes new partner universities; opening up to partners from outside the EU, e.g. Israel, China and the USA.
 3. Supporting the mobility of students, educators and non-teaching staff through promotional and information campaigns (e.g. sharing the effects of cooperation with the Academy and faculty authorities as well as the entire academic community, Internet campaigns).
 4. Taking advantage of the Program’s beneficiaries, students and employees to promote the participation in the Program (appointment of local ambassadors at faculties).
 5. Professional stimulation of educators and academic teachers employed in AST, especially the young generation of talented artists of Polish theatre stages, which will facilitate the comparison and development of teaching methods used and the acquisition of new ones.
 6. Supervision of the university coordinator and faculty coordinators over efficient and effective mobility at all its stages (recruitment, cooperation formalization, accommodation and living issues, supervision over implementation); we make every effort to provide both outgoing and incoming students with necessary security so that they can make the most of their mobility time.
 7. Rational and substantively justified application of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) in all the Academy’s existing study programs; transparency policy in the process of recognizing credits scored.
 8. A transparent and favourable system of organizing and crediting internships carried out by students abroad.
 9. Updating and publishing the course catalogue as well as issues related to the Erasmus Program on the Academy’s web page.
 10. A mentoring system on the part of the teaching staff and a support system for foreign students taking up a course of studies in AST.
 11. Preparation of a reliable and attractive teaching offer (catalogue of courses / seminars / workshops) of AST teachers for foreign students (and universities).
 12. Professional stimulation of administrative staff guaranteeing high quality of AST operation; thanks to their mobility, the Academy will gain staff trained at European level.
 13. Promoting environmentally friendly practices in all program activities.
 14. Taking measures to ensure the use and promotion of digital mobility management tools.

The participation in the Erasmus + Program adds prestige to AST. We believe that the participation in the next edition of the Erasmus + Program for the years 2021-2027 will improve professional, social and intercultural competences of students and will lead to the exchange of experience and knowledge of teachers and non-academic staff related to best practices.

The Academy’s authorities declare to make every effort to prevent any manifestation of discrimination, xenophobia and racism.

AST National Academy of Theatre Arts in Krakow bases its participation in the Erasmus Program on two main activities:

 • student mobility,
 • staff mobility.

Constantly developing interinstitutional cooperation not only with foreign universities is expected to improve the quality of education in the Academy by: learning new working methods and original teaching systems, drawing from best practices regarding the functioning of institutions and making the theoretical and practical activities in the field of film and theatre art more attractive thanks to adding a European (and not only European) aspect to the cultural context. Therefore, we consider the Erasmus Program participants to be emissaries of the Polish and in particular the Krakow tradition of educating future theatre and film artists, who being exposed to other didactic and professional qualities may see a chance for its verification and for making it more attractive. They are guided by the idea of ​​drawing from best practices and by the openness to procedures and programs other than those known and practiced for years.

The 70-year-long history of AST National Academy of Theatre Arts constitutes a strong and durable foundation for the student education system and institution functioning that have crystallized during that time. It is our didactic and cultural capital that we bring to the European Erasmus Program not only with a view to sharing it but also in the belief that in return we will receive values which facilitate improvement in each of the above-mentioned aspects. AST is a relatively small university (up to 500 students in three locations), which allows for individual treatment of each future artist studying there. We consider it our basic duty within the teaching process to help students discover and strengthen their own creative potential and to equip them with the necessary knowledge, competences and skills (professional and social). Mobility can significantly enrich this process, because it creates opportunities for greater independence of student associated with the need to function in a new cultural, social, economic and linguistic reality (the key reality for artists of the word such as actors and directors). Broadly understood skills acquired in the course of the student’s education must be adapted and used in an adequate manner. Time spent outside the home university (implementation of the internship or semester mobility) consistently changes our students in a positive way, making them more open, allowing a significant improvement of language competence and acquisition of new professional skills useful in their current artistic activities. Above all, however, the beneficiaries of the Erasmus Program become participants in the European cultural life, artists who in the future can appear in any artistic context, beyond national and linguistic divisions and who can easily become members of international creative teams. The quality of our university is primarily demonstrated by the quality of our graduates.