Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który umożliwia uczenie się za granicą, wzięcie udziału w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia programu Erasmus+, który jeszcze bardziej skupił się na wyrównywaniu szans, do tego stał się innowacyjny ze względu na wprowadzenie rozwiązań cyfrowych.

Erasmus+ ma kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna,
  • Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji,
  • Działania centralne: Erasmus Mundus, Sojusze na rzecz innowacji, Jean Monnet.

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego realizuje działania w ramach Akcji 1.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorką w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+.


Kod AST: PL KRAKOW11
OID: E10087147

Polityka Erasmusa 2021-2027 (Erasmus policy statement)