Praktyki studenckie (SMT)

Program praktyk powinien być zbieżny z kierunkiem i specjalnością studiów. Jej celem powinno być uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności ułatwiających zatrudnienie, poszerzenie wiedzy zawodowej poprzez sprawdzenie umiejętności zdobytych w Uczelni do wykonywania zawodu. Praktyki odbywają się poprzez uczestnictwo w życiu i pracy instytucji prowadzącej praktykę. Student zazwyczaj samodzielnie poszukuje praktykodawcy, który zapewni mu stanowisko praktyki zgodne z kierunkiem studiów.

Wyjazd na praktykę może się odbyć w trakcie studiów lub/oraz w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów), a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Łączny czas pobytu na stypendium (zarówno na studiach, jak i na praktyce) w ramach programu Erasmus+ wynosi maksymalnie 12 miesięcy (w trakcie studiów I stopnia) lub 24 miesiące (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich). Jest to tzw. „kapitał mobilności”, do którego wlicza się udział w programie Erasmus+, LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus.

Każdy student może, na każdym poziomie studiów, uzyskać finansowanie na praktyki  w wymiarze:

  • od 2 do 12 miesięcy (wyjazdy studenckie),
  • od 2 do 6 miesięcy (wyjazdy absolwenckie).

Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące, tj. 60 dni.

Nabór na praktyki w ramach Programu Erasmus+ odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd i prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany rok.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie http://erasmusplus.org.pl/