Pomoc materialna

Informujemy, iż o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może ubiegać się student, który w roku akademickim 2015/2016 spełnił wszystkie wymienione poniżej warunki:

  • zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej (18.06.2016 r.), wszystkie przedmioty przewidziane programem nauczania.
  • uzyskał w roku akademickim 2015/2016 wysoką średnią ocen

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie do 31 lipca br.